Kontakt z nami
ZADZWOŃ DO NAS
52 351 83 53

WYŚLIJ DO NAS FAX
52 351 83 53

NAPISZ DO NAS WIADOMOŚĆ
biuro@hustawki.com

Dofinansowanie i wydatki

WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO DOFINANSOWANIA

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:
- do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub
- do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg
– nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.

2. Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:
- dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%);
- dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).
 

ZAKRES I RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH

 

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowanych, to jest wydatków faktycznie poniesionych, wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia.


Wydatki kwalifikowane
2. Wydatki kwalifikowane stanowią wydatki dotyczące elementów zadania inwestycyjnego, związanych z funkcją sportową i rekreacyjną obiektu i są niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, w tym: opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni wraz z drenażem lub odwodnieniem, koszty małej architektury, zakup urządzeń sportowych oraz elementów placów zabaw i ich montażu, przyłącza, ogrodzenie, monitoring obiektu, automatyka, systemy sterujące, oświetlenie, stojaki i wiaty rowerowe, wykonanie tablicy informacyjnej OSA.
3. Dofinansowane ze środków Funduszu mogą być tylko te wydatki, które będą poniesione nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 roku. Wcześniej poniesione wydatki kwalifikowane będą wliczane do kosztów zadania, jednak nie będą mogły być opłacone ze środków Funduszu. 


Wydatki niekwalifikowane
1. Niekwalifikowane są wszelkie wydatki związane z pozyskaniem działki budowlanej, w tym w szczególności:

 • koszt zakupu i podziału nieruchomości gruntowej,

 • koszt wykupu obiektów znajdujących się na nieruchomości gruntowej,

 • koszt dzierżawy terenów i obiektów na okres budowy,

 • nieruchomości, koszt przekwaterowania użytkowników obiektów z zakupionej 

 • koszty budownictwa zastępczego dla przekwaterowanych użytkowników.

2. Niekwalifikowane są wydatki dotyczące uzbrojenia terenu poza granicami
opracowania wg projektu zagospodarowania terenu:

 • przyłącza wod.-kan.,

 • przyłącza c.o.,

 • przyłącza elektryczne,

 • inne.

3. Niekwalifikowane są wydatki dotyczące następujących obiektów
pomocniczych:

 • obiekty małej architektury, takie jak pomniki, altany i fontanny,

 • obiekty pomocnicze kubaturowe niezwiązane z funkcją sportową obiektu,

 • opracowania,obiekty pomocnicze inżynieryjne np. drogi dojazdowe poza granicami 

 • wyposażenie ruchome.

4. Niekwalifikowane są również wydatki dotyczące:

 • kosztów kredytów inwestycyjnych, obsługa rachunków,

 • kosztów serwisu obiektu,

 • jak również ewentualne koszty zaplanowanej rezerwy.